Приключи проектът „Устойчиво биоразнообразие”

Двадесет доброволци, обучени да събират и изпращат данни в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР); специална онлайн рубрика; издание, популяризиращо НСМБР; фотоконкурс; по-информирана и по-ангажиранa аудитория с проблемите на биологичното разнообразие в България.

Така накратко могат да бъдат описани резултатите от изпълнението на проекта на фондация „Капитал“ Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът, продължил една  година и приключващ в края на юни 2016 г, е финансиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ и се изпълни в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и “Икономедиа” АД.

По проекта бяха обучени 20 доброволци. Те разбраха как да събират данни за околната среда и после да ги въвеждат в публичната част на обновената Национална информационна система за мониторинг на биологично разнообразие (НСМБР). Във фокуса на презентациите бе мониторингът на шипоопашата (Eurotestudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca) сухоземна костенурка и на обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). Участниците в семинара бяха запознати с Регионалната система за мониторинг на биологичното разнообразие, както и с предимствата на работата с мобилни системи за събиране на данни. Лекторите представиха и възможностите на мобилното приложение SmartBirds Pro, след което последва практическо прилагане на разглежданите в рамките на теоретичната част на обучението компоненти.

В създадената по проекта специална онлайн рубрика „Биоразнообразие“ в популярния и авторитетен сайт www.dnevnik.bg бяха публикувани статии  по теми, които информират, анализират и провокират в посока утвърждаване принципите на устойчивото развитие, включително в законодателството и в практиката. Отделно от това беше изработено и издание „Биоразнообразие”, което  обяснява какъв е смисълът от запазването на биологичното разнообразие в България, защо то е важно и как хората могат да са активни и ангажирани, чрез въвеждане на данни в НСМБР, която е част от Националната система за мониторинг на околната среда.

Силна роля в популяризирането на дейностите по проекта имаше и фотоконкурсът „Красотата и мъдростта на природата“, чиято цел бе да популяризира биоразнообразието и в частност Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Победители в него станаха: на 1-во място – Диана Ангелова със снимката „Залезът – калинка”, направена край яз. Огоста, Монтана; на 2-ро място – Явор Иванов със снимката „Красотата на планината” , направена в местността около Клисурския манастир „Света Петка“ в Люлин планина; на 3-то място – Пламен Димитров със снимки на диви кози, правена в Национален парк “Рила”, над хижа Мусала.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Капитал“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Logo EEA_Grantslogo1 MOSV (1)

# # #

www.bg03.moew.government.bg

 

 

Проект „Устойчиво биоразнообразие“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, договор за БФП Д-33-69/17.07.2015