Устойчиво биоразнообразие

EEA_Grants_JPG_4642_1-300x300Фондация „Капитал“ и Българското дружество за защита на птиците стартираха изпълнението на съвместен проект Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“, договор Д-33-69/17.07.2015. Целта на проекта е да повиши нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани с устойчивото развитие и в частност с биоразнообразието. Специалната Стратегия на Европейския съюз за биологично разнообразие до 2020 г. акцентира върху този проблем. Цел 1 от глобалния Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 предвижда „най-късно до 2020 г. хората да са запознати със стойността на биологичното разнообразие и стъпките, които могат да предприемат, за да го консервират и използват устойчиво“.
Основна целева група на проекта „Устойчиво биоразнообразие” са младите хора. По него ще бъдат обучени 20 доброволци. В специална онлайн рубрика „Биоразнообразие“ в популярния и авторитетен сайт www.dnevnik.bg ще бъдат публикувани теми, които информират, анализират и провокират в посока утвърждаване принципите на устойчивото развитие, вкл. в законодателството и в практиката. Ще бъдат представяни добри практики. По проекта е предвидено и специално издание за популяризиране на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Проектът е на стойност 27 011 евро, максималният размер на безвъзмездната помощ е 23 982 евро.

Допълнителна информация

За фондация „Капитал“

Фондация „Капитал“ е неправителствена организация в обществена полза. Целите на фондацията са да развива и утвърждава гражданското общество и неговите ценности, да съдейства за устойчивото развитие иза повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите.

За Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. Дружеството защитава правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринася и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП работи за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

За повече информация:

Любомир Василев, ръководител проект
[email protected]
02 46 15 122

Мара Георгиева, отговорник за мерките за визуализация и публичност на проекта:
[email protected]
тел. 02/ 46 15 293

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Капитал“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на програмата – Министерството на околната среда и водите.

www.bg03.moew.government.bg

logo1 MOSV (1)

EEA_Grants_JPG_4642_1-300x300

Fondacia_Kapital_logo-bg-180

Project Summary

Фондация “Капитал” представи пред журналисти проекта „Устойчиво биоразнообразие”

Фондация “Капитал” и Българското дружество за защита на птиците обучиха 20 доброволци