Фотоконкурс „Красотата и мъдростта на природата“

Testudo graeca, Eurotestudo hermanni, Himantoglossum caprinum…Не знаете какво означават тези термини? Или пък знаете?

Всъщност, за да участвате във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“ на Фондация „Капитал“, няма никакво значение дали сте запознати с латинските наименования на шипобедрената и шипоопашатата костенурка или пък на орхидеята от вида обикновена пърчовка. Има само две условия. Първото е късче от сърцето ви да принадлежи на природата и нейните чудеса. Второто е пред обектива ви да попадне мъдростта или красотата на природата – костенурка, орхидея, друг растителен или животински вид или вдъхновяващ пейзаж.
Вярваме, че заснемането на тези частици от необятната природа ще ни даде знание за тях, ще ни припомни колко красота може да има и в най-изостаналите региони и ще ни насърчи да обичаме и опазваме всяко късче от Земята.

Условия за участие във фотоконкурса:

Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители. С изпращането на снимка/и на посочения по-долу електронен адрес участниците се съгласяват с настоящите условия за участие и носят отговорност за спазването им.

  • – Служители на Фондация „Капитал“, Българското дружество за защита на птиците и „Икономедиа“ АД нямат право на участие;- Лицата под 18 години могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители, попечители или настойници;- Всички снимки, които участват във фотоконкурса, трябва да бъдат направени в България, като всеки автор може да участва с максимум три снимки.Технически изисквания към снимките:– Да са в електронен формат – тип на файла tif или jpg;

    – Да имат минимален размер на дългата страна на кадъра 3000 пиксела;

    – Да не бъдат подлагани на манипулации със софтуер за обработка на изображения, като допустимите корекции са crop, levels, color balance, curves, sharpen and unsharp mask.

Всяка снимка трябва да е придружена с:

  • – Трите имена на автора и възрастта му;- Заглавие на снимката;- Координати за връзка с автора на снимките: електронна поща и мобилен телефон;- По желание – кратък придружителен текст в обем до 300 знака, вкл. интервалите;- Ако участникът е под 18 години, да има писмо свободен текст, подписано от родител, попечител или настойник, съдържащо съгласие за участието във фотоконкурса.

Срок на фотоконкурса:

  • – Крайният срок за получаване на снимките е 20 юни 2016 г.;- Снимките за участие във фотоконкурса изпращайте на електронен адрес: [email protected]

Авторски права:

  • – Авторските права върху снимките остават изключително право на автора;- Авторът – участник във фотоконкурса, се съгласява да предостави на Фондация „Капитал“ правата за публикуване на творбата, с която участва, за използване за всякакви промоционални цели на конкурса;- Наградените участници във фотоконкурса се съгласяват да предоставят на Фондация „Капитал“ правата за публикуване на творбите си в рекламни, PR и други материали без ограничения, при изричното споменаване на името на автора.

Жури и правила за определяне на победител:

Журито на конкурса в състав представители на организаторите ще избере снимките победители, които ще бъдат публикувани в специална секция на сайтаwww.dnevnik.bg, за да бъдат оценени по достойнство и от публиката.
Водещото при оценката на снимките ще бъде естетическата им и/или природозащитната им стойност. Особено високо ще се оценяват снимки, които „разказват история“, свързана с вдъхновяващата красота и мъдростта на природата.

Награди:

I място – Уикенд за двама в Приключенска къща „Русалиите“ (rusaliite.bg); Ваучер на стойност 60 лв. за закупуване на чиста храна, произведена във ферми от Западна Стара планина; 12-месечен абонамент за издание на Икономедиа по избор;

II мястоВаучер на стойност 60 лв. за закупуване на чиста храна, произведена във ферми от Западна Стара планина; 6-месечен абонамент за издание на Икономедиа по избор;

III мястоВаучер на стойност 60 лв. за закупуване на чиста храна, произведена във ферми от Западна Стара планина; 3-месечен абонамент за издание на Икономедиа по избор;

Всички победители ще получат къщичка за птици от F-Petи три специални издания:

– Издание за биоразнообразие с акцент върху Националната система за мониторинг на биоразнообразието;
– Издание, показващо устойчив модел на регионално развитие в хармония с природата и традициите в противовес с агресивното и унищожително за природата развитие;
Издание с полезна информация за финансиране на агроекология, биоземеделие и хуманно отношение към животните чрез Програмата за развитие на селските райони.

Още информация за любознателните:

Освен за мъдри, костенурките са смятани за едни от най-старите животни на планетата, живеещи още от ерата на динозаврите. В света са известни над 50 вида сухоземни костенурки, а в България се срещат само два от тях – шипобедрената и шипоопашатата сухоземна костенурка. И двата вида са световно застрашени, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN – 2004). Орхидеите, считани от мнозина за символ на красота, са второто по големина семейство в растителния свят със своите повече от 20 000 вида. Половината от общо 68-те вида орхидеи, срещащи се в България, също са обект на природозащита.

Организатори на фотоконкурса на тема „Красотата и мъдростта на природата“ са Фондация „Капитал“, Българското дружество за защита на птиците и „Икономедиа“ АД в рамките на проект „Устойчиво биоразнообразие“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, договор за БФП Д-33-69/17.07.2015 г.
Важна част от проекта е и популяризирането на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, която е част от Националната система за мониторинг на околната среда. Системата функционира чрез събиране, обработка, съхранение и пренос на данни за биоразнообразието, а информацията служи за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие и неговото състояние и за предприемане на мерки за предотвратяване на загубата му (за повече информация – моля, вижте тук )Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Капитал“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на програмата – Министерството на околната среда и водите.Logo EEA_Grants Проект „Устойчиво биоразнообразие“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, договор за БФП Д-33-69/17.07.2015
 

 

 

logo1 MOSV (1)Информация за програмата може да бъде намерена на www.bg03.moew.government.bg