Фондация “Капитал” представи пред журналисти проекта „Устойчиво биоразнообразие”

 

Проект ще обучи 20 доброволци в подкрепа на биоразнообразието

На специална откриваща пресконференция, проведена в с. Бачево, община Разлог“, фондация “Капитал” представи пред журналисти проекта „Устойчиво биоразнообразие”. Той е съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”, договор Д-33-69/17.07.2015 г., и се изпълнява в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и “Икономедиа”. “Целта на проекта е да повиши нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани с устойчивото развитие и в частност с биоразнообразието. Основната целева група са младите хора”, обобщи Любомир Василев, ръководител проект. По проекта ще бъдат обучени 20 доброволци за събиране на данни за околната среда и въвеждането им чрез публичната част на обновената Национална информационна система за мониторинг на биологично разнообразие (НСМБР). В специална онлайн рубрика „Биоразнообразие“ в популярния и авторитетен сайт www.dnevnik.bg ще бъдат публикувани теми, които информират, анализират и провокират в посока утвърждаване принципите на устойчивото развитие, вкл. в законодателството и в практиката. Ще бъдат представяни и добри практики. Предвидени са специално издание и конкурс за популяризиране на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Проектът “Устойчиво биоразнообразие” е на обща стойност 27 011 евро (52 828,92 лв.), от които безвъзмездната финансова помощ е 23 982 евро (46 904,71 лв.).

Допълнителна информация

За фондация „Капитал“

Фондация „Капитал“ е неправителствена организация в обществена полза. Целите на фондацията са да развива и утвърждава гражданското общество и неговите ценности, да съдейства за устойчивото развитие и за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите.

За Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. Дружеството защитава правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринася и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП работи за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

За Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм са приносът на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа. През 2004 – 2009 г. трите страни донори предоставиха 1.3 млрд. евро за 12-те най-нови държави членки на Европейския съюз (ЕС), Гърция, Португалия и Испания и подкрепиха над 1250 проекти, програми и фондове. България стана бенефициент на финансовите механизми на ЕИП и Норвегия след присъединяването си към ЕС и ЕИП през 2007 г. За периода 2007 – 2009 г. страната получи 41.5 млн. евро. Със средствата бяха финансирани проекти за опазване на околната среда и културното наследство, грижа за децата, Шенген и др. През новия финансов период на двата механизма – 2009-2014 г., финансирането за България е 126.6 млн. евро. Норвегия предоставя 97% от средствата. Те ще бъдат насочени към различни приоритетни сектори като опазване и управление на околната среда, иновации за зелена индустрия, социално развитие, правосъдие и вътрешен ред, културно наследство, развитие на гражданското общество и стипендии. Безвъзмездната помощ е предназначена за непарвителствените организации, изследователски и академични институции, публичния и частния сектор. Предвиждат се също стипендии и подкрепа за културен обмен за отделни лица.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация “Капитал” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

logo1 MOSV (1)

www.BG03.moew.government.bg

# # #

Проект „Устойчиво биоразнообразие”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”, договор за БФП Д-33-69/17.07.2015