Мисия

Фондация „Капитал“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през 2003 г.

Целите и предмета на дейност на Фондацията са:

1. Да развива и утвърждава гражданското общество и неговите ценности

2. Да работи за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите

3. Да подкрепя развитието, професионалната и обществена реализация на млади хора

4. Да подпомага образованието и обучението в контекста на ученето през целия живот

5. Да съдейства за устойчивото развитие, в това число, но не само, на региони, сектори, общности, институции и организации

Средствата, чрез които фондацията постига своите цели, са:

1. Дебати, кампании, конференции и други събития по важни обществени теми

2. Проекти и инициативи съдействащи за развитие на гражданското общество

3. Образователни и обучителни дейности

4. Младежки проекти и инициативи

5. Медийни проекти и инициативи

6. Дейности свързани с устойчивото развитие

7. Други дейности и средства