Платформа „Всичко за правата ни” бе създадена по проект на фондация „Капитал“ и Икономедиа

Logo EEA_Grants„Икономедиа“ създадоха платформа за популяризиране на човешки и граждански права „Всичко за правата ни”.

Платформата е по проект „Информирани и толерантни”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, договор № 296/26.05.2015.

Целта на проекта „Информирани и толерантни“ и на платформата www.capital.bg/vsichko_za_pravata_ni е да повишат обществената информираност, чувствителност и толерантност по темата за човешките и гражданските права. Чрез иновативна платформа, включваща инфографики, дебати и постоянна тематична секция с новини, анализи, коментари и др., проектът повиши информираността и осигури популяризиране на права в три ключови области – права на уязвими групи, право на глас, правораздаване.

Дейностите по проекта включваха още онлайн проучване, три онлайн дебата и изработката на интерактивни карти, публикуване в рамките на платформата „Всичко за правата ни”.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО)

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Еворпейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11.8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София, в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи” (www.ngogrants.bg).

За фондация „Капитал“

Фондация „Капитал“ е неправителствена организация в обществена полза. Целите на фондацията са да развива и утвърждава гражданското общество и неговите ценности, да съдейства за устойчивото развитие и за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите и др.

За „Икономедиа“

„Икономедиа“ е най-големият издател на бизнес медии в България и една от водещите онлайн групи. Портфолиото й включва най-влиятелното икономическо издание „Капитал“, всекидневника „Капитал Daily“ и новинарския сайт „Дневник.бг“. „Икономедиа“ е издател и на няколко специализирани информационни продукта като „Кариери.бг“, сп. „Регал“, сп. „Бакхус“, „Одит.инфо“.

Мисията на медиите на „Икономедиа“ е да дават достоверна и качествена информация, да създават авторска журналистика, която помага на читателите да правят информиран избор за бизнеса си и за личния си просперитет.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България – част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Капитал“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмата за подкрепа на НПО в България и оператора на програмата – Институт „Отворено общество” – София, в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи”

www.ngogrants.bg