ИНФОРМИРАНИ И ТОЛЕРАНТНИ

EEA_Grants_JPG_4642_1-300x300Проектът “Информирани и толерантни” се изпълнява от фондация “Капитал” в партньорство с Икономедиа. Проектът цели да повиши обществената информираност, чувствителност и толерантност. Чрез иновативна платформа включваща интерактивни карти, дебати и постоянна тематична секция с новини, анализи, коментари, добри практики и интервюта, проектът ще повиши информираността и ще осигури популяризиране на права в три ключови области – права на уязвими групи, право на глас, правораздаване. Вземащите решения и младежите са основни целеви групи. Ще фокусираме вниманието на първите върху проблемите и възможните решения, а чрез информиране на младежите ще провокираме повече гражданско участие в решаване на проблемите. Така проектът ще доведе до повишено знание и чувствителност за права – нашите собствени и на другите, а оттам и до цялостна промяна в ценностите и манталитета на обществото като цяло www.ngogrants.bg
Проектът е на стойност 51 709.48 евро, максималният размер на безвъзмеднтата помощ е 46 209.48 евро.
„Проектът „Информирани и толерантни” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Капитал” и Икономедиа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикациите отразяват официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България”

Представяне на проекта

Project Summary

Покана за пресконференция

Анализ на резултатите от проучването за информираност относно човешките и граждански права, изборен процес и престъпност и правораздаване

 

 

 

 

Година: 2015
Цели: Повишаване на обществената информираност, чувствителност и толерантност по въпросите свързани с гражданските и човешки права.
Роля на организацията: Изпълнител
Финансираща институция: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014