НАТУРА 2000

Година: 2011
Цели: Обучение на журналисти във връзка с прилагане на мярка 213 – „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60 на Европейската комисия за земеделските земи от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
Роля на организацията: Организатор в партньорство с Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” и международната природозащитна организация WWF
Резултати: Обучени журналисти от централни и регионални медии
Финансираща институция: По проект на WWF -България