МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС 2014-2020 семинар за журналисти

Година: 2012
Цели: Обучение на журналисти и студенти във връзка с новата финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 година.
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Обучени 35 журналисти и студенти
Финансираща институция: Европейски парламент