Фондация Капитал стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

V1

Фондация Капитал започва изпълнението на проект „Качествени медии – качествена информация – качествено гражданско общество“ финансиран по договор № BG05SFOP001-2.025-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта и на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ  е 44 608 лв., в това число  85% (37 916.80 лв.) от Европейския социален фонд и 15% (6691.20 лв.) национално съфинансиране. Финансираният от Европейския съюз проект има за основна цел утвърждаване на здравословна и плуралистична медийно-информационна среда, в която:

a) Качествени медии създават информация в обществен интерес и извършват ефективен мониторинг над държавни и местни власти;

б), Съществува добро ниво на доверие междуинституции, медии и общество;

в) Администрацията комуникира и провежда ефективни и отговорни политики в условията на диалог и активно гражданско участие.

Основните дейности по проекта включват проучвания и анализи на законодателството, политиките и добрите практики, както и отправяне на предложения за подобряване на политиките и законодателството в сферата на медийната свобода, медийният плурализъм, дезинформацията, финансирането на медии. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.