Фондация Капитал приключи изпълнението на медиен проект

V1Фондация Капитал приключи изпълнението на проект „Качествени медии – качествена информация – качествено гражданско общество“ финансиран 05SFOP001-2.025-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.

Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта и на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ  е 44 608 лв., в това число  85% (37 916.80 лв.) от Европейския социален фонд и 15% (6691.20 лв.) национално съфинансиране.

Финансираният от Европейския съюз проект имаше за основна цел утвърждаване на здравословна и плуралистична медийно-информационна среда, в която:

a) Качествени медии създават информация в обществен интерес и извършват ефективен мониторинг над държавни и местни власти;

б) Съществува добро ниво на доверие между институции, медии и общество;

в) Администрацията комуникира и провежда ефективни и отговорни политики в условията на диалог и активно гражданско участие.

В резултат на работата по проекта бе изготвен финален доклад с препоръки за подобряване на медийната среда в България.